КОМПЮТЪРНО ЗАМЕРВАНЕ НА СТРЕС И АДАПТАЦИЯ НА ОРГАНИЗМА

Компютърното замерване служи за ориентир на общото функционалното състояние, нивото на адаптацията и ресурса който притежава човешкия организъм. «динамиката» .В зависимост от начина на живот, хигиена на храненето, спорт и емоционална интелигентност, ние разпределяме ресурсите на организма и можем да управляваме до някаква степен качеството си на живот.
С помощта на апарата от дланите на ръцете в рамките на 2 мин. се измерват показатели Регистрация на ЕКГ с мониториране на показателите на функционалното състояние в реално време.

• Оценка на състоянието на сърдечно- съдовата и вегетативната нервна система с методите на вариационния анализ.
• Оценка на неврохуморалната регулация и на енергийните ресурси на организма с метода на невродинамичния анализ.

Енергийната пирамида характеризира общия обем на физиологичните ресурси на организма и баланса между циклите на прилив (червена зона) и разход (синя зона) на тези ресурси при съществуващия жизнен ритъм. Минималният обем на цялата пирамида сигнализира за изтощаване на физиологичните ресурси на организма.

• Оценка на текущото психоемоционално състояние с картиране на биоритмите на мозъка.

Показателят на психоемоционалното състояние характеризира доколко сериозно е деструктивното действие на стреса върху организма.

• Оценка на нивото на адаптация на организма и степента на хармонизация на биологичните ритми с метода на фракталния анализ. Показателят на фракталния портрет представлява информационен показател на имунния статут на организма, демонстриращ неговата способност за адаптация към нови условия

Степента на хармонизация на биоритмите характеризира степента на съгласуваност на регулаторните системи, отразява качеството на адаптационните възможности на организма към променящите се условия, а също така служи като информационен показател за състоянието на имунната система.
• Определяне на биологичната възраст на пациента. Геронтологичната крива е най- бавния биологичен ритъм на организма. Използвайки понятието за «геронтологичната крива» можем да определим биологичната или същинската възраст на човека, която, по правило, не съвпада с календарната възраст- в добрия или лошия смисъл.

Графично тя отразява съотношението между темповете на натрупване на жизнени ресурси от организма и темповете на разход на тези ресурси, и представлява съчетание на логаритмична и експоненциална криви.

«Комплексният показател на здравето» обхваща всички предишни показатели и служи като условен математичен израз на «здравословното състояние на пациента». С негова помощ е възможно да се оцени общото качество на физиологичните процеси на организма и степента на тяхната балансираност.
«Степен на здраве» е степента на напрежение, която е необходима на регулаторните системи на човешкия организъм за равновесие със средата на обитаване.

Внимание!

Ако при пациента се наблюдава мерцателна аритмия или явно изразена екстрасистолия показателите на функционалното състояние няма да са верни.

Определянето на показателите на функционалното състояние във всички режими може да става само при отсъствие на нарушения на сърдечния ритъм на пациента.

Примери за такива нарушения са показани на следващите рисунки:

Мерцателна аритмия

Екстрасистолия

В тези случаи замерването не се заплаща!

Такса на замерване 40 лв.

Внимание ! Това не е диагноза, нито основание за такава! Не може да замени никое лечение или диагноза от лекар. Това са показатели свързани с прилагането на определена апаратура върху човешкия организъм с цел установяване на физиологичното състояние на клетките – състоянието на хомеостаза -физиологичното динамично равновесие. Наличната общо достъпна информация като енергоинформационна диагностика по метода на Ф. Морел –„Мора-терапия“ се определя като съвременно и неутвърдено от традиционната медицина средство за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и ясно свързва подобно замерване не с лечение на пациенти от лекар, а с неконвенционални методи по смисъла на чл. 166 от Закона за здравето. Никъде в описанието на предлаганата от търговеца услуга не е посочено, че ще се извършва от лекар, поради което липсва съществения отграничителен елемент, който придава на такива въздействия качеството на лечебна дейност по смисъла на чл. 2 от Закона за лечебните заведения.